fbpx

Avís Legal

La utilització dels llocs web titularitat de FUNDACIÓ ESCOLES FAMILIARS RURALS DEL PENEDÉS / PROEDUCA (CAMP JOLIU), s’entén, a tots el efectes, com la lectura, comprensió i acceptació de tots els termes relacionats amb el present Avís Legal.

 

Introducció general

La FUNDACIÓ ESCOLES FAMILIARS RURALS DEL PENEDÈS / PROEDUCA (en endavant, CAMP JOLIU o Fundació), amb NIF G-43573450 i inscrita amb el número 1.310 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

El present Avís Legal s’ha elaborat en base al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPD), a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSICE) i a normativa que li sigui d’aplicació.

A continuació es recullen les condicions legals d’ús d’aquest lloc web i dels llocs web, titularitat de CAMP JOLIU, als que es pot accedir mitjançant alguna d’aquestes adreces:

  • https:/www.campjoliuplus.com
  • https:/www.campjoliuplus.cat
  • https:/www.campjoliuplus.es
  • https:/www.escoladelleurecj.com

Aquestes condicions legals d’us són d’aplicació a totes les comunicacions amb els seus usuaris o amb les comunicacions que qualsevol persona pugui fer amb els membres de l’organització, sent la seva finalitat la d’informar, notificar, orientar i donar a conèixer les activitats i serveis que presta CAMP JOLIU en els diferents àmbits de les seves actuacions; i conforme a un conjunt de normes d’utilització amb la Política de Privadesa i Protecció de Dades i la Política de Galetes que es troben insertes en aquests llocs web.

 

En relació a la Propietat Intel·lectual i a la Propietat Industrial

Aquest lloc web i la resta de llocs web relacionats en l’apartat anterior, són titularitat de la Fundació; així mateix, els drets morals de creació i els drets d’explotació dels continguts dels llocs web (descriptivament i no exhaustivament, el seu disseny i codi font, les fotografies, les imatges, els textos, les marques, els noms comercials i denominacions i les dades que s’hi inclouen), són propietat de CAMP JOLIU o li han estat cedits legalment, trobant-se protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Per tant, queda totalment prohibida la seva utilització en qualsevol forma o mitjà, sense que l’ús d’aquests llocs web es puguin interpretar com a forma, parcial o total, de reproducció, de transmissió, d’autorització, de cessió, de llicència o similar, d’ús o explotació.

 

En relació al modus d’utilització dels llocs web

La relació contractual d’utilització dels llocs web és limitada en el temps, s’inicia des del moment en que l’usuari es connecta i accepta les condicions d’ús i finalitza en l’instant en que es desconnecta.

La seva utilització i navegació pels seus continguts dona la condició d’usuari i suposa el ple coneixement i acceptació de totes les condicions, generals i específiques, d’ús i l’obligació de fer un ús correcte i responsable conforme les normes que s’expliciten en els llocs web i en la normativa legal y reglamentària d’aplicació en cada cas. Les conseqüències d’un ús incorrecte o contrari a aquestes normes serà exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Es recomana, en tot cas, la lectura de totes les normes d’ús cada cop que s’entri en els llocs web, doncs poden ser modificades en qualsevol moment. L’accés i ús al lloc web és lliure i gratuït pel que fa als costos de connexió a través de l’operadora de telecomunicacions amb qui l’usuari tingui contractat els serveis d’Internet. En cas de no estar-hi d’acord, l’usuari haurà d’abstenir-se de fer ús dels llocs web.

 

En relació a la recollida, tractament i protecció de dades de caràcter personal

Les normes de privadesa, s’exposen en el corresponent apartat de Política de Privadesa i Protecció de Dades, que es troba inserit en aquests mateixos llocs web.

 

En relació als hipervincles i enllaços

Qualsevol usuari podrà establir mecanismes l’hipervincle o d’enllaç a les pàgines dels llocs web, si bé només haurà de vincular-los a la pàgina principal del portal.

En tot cas, està prohibit copiar, retallar, reproduir o operacions similars els disseny, les fotografies, les imatges, els textos, les marques, els noms comercials i denominacions o les dades incloses en aquests llocs web per copiar-los, incorporar-los, reproduir-los o operacions similars en altres pàgines, sense sol·licitar i obtenir el consentiment previ i fefaent de la Fundació. Queda especialment prohibit, establir marcs o utilitzar eines que permetin veure les pàgines a un altre lloc web a través d’adreces d’Internet alienes a aquests llocs web.

CAMP JOLIU es reserva el dret a prohibir o inactivar qualsevol hipervincle o enllaç que es realitzi als seus llocs web si, entre altres raons, considera que resulta inexacte, enganyós, il·lícit, il·legal, inadequat o perjudicial pels seus drets, per als seus membres o per a tercers; o que la informació que es presenta és informació no veraç, no certa, incompleta, parcial o pot donar lloc a error o confusió o associar a la Fundació o les seves activitats amb tercers aliens.

L’existència d’un hipervincle o enllaç no implica l’existència de cap relació entre Fundació i el tercer que faci l’hipervincle o l’enllaç, ni tampoc el consentiment ni l’acceptació per part de la Fundació dels continguts, productes o serveis enllaçats ni de les activitats dels tercers que estableixin tals hipervincle o enllaços. Encara obtenint el consentiment per part de la Fundació, no es farà constar aquesta circumstància per part de qui realitzi l’hipervincle o l’enllaç ni es donarà a entendre cap relació existent entre la Fundació i aquell que portés a terme l’hipervincle o l’enllaç; sent la vulneració d’aquesta condició raó automàtica per la retirada, a tots els efectes, del consentiment donat.

CAMP JOLIU no és fa, en cap cas, responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir per la il·licitud, il·legalitat, inexactitud inutilitat dels continguts dels llocs web aliens ni de la desactualització, desconnexió, interrupció o indisponiblitat dels hipervincles o enllaços (inclosos els consentits). Tampoc és farà responsable de l’existència d’elements informàtic perjudicials (virus) o del danys que aquests poguessin causar en els programes i aparells dels usuaris, sent en tot cas la tinença de mitjans apropiats per combatre aquestes situacions responsabilitat de l’usuari dels llocs web.

Sense perjudici de l’anterior, el coneixement per part dels usuaris d’alguna d’aquestes circumstàncies, haurà de ser posada en coneixement de la Fundació a través de les dades de contacte que s’indiquen a continuació.

 

En relació a les dades de contacte

Tot usuari dels llocs web podrà contactar amb CAMP JOLIU per qualsevol dubte que pugui sorgir-li en relació amb aquestes condicions generals, amb les condicions especifiques que s’inclouen en els llocs web o sobre els seus continguts, adreçant-se This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

En relació a la llei i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions generals i les condicions especifiques d’aquets llocs web es regeixen per la llei espanyola i comunitària i qualsevol diferència o discrepància se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de El Vendrell (Tarragona); llevat que la normativa aplicable, en particular la relativa a la protecció de consumidors i usuaris, disposi una altra cosa.